کانسار طلا و مس قاضی ولی – آذربایجان شرقی

Projects

کانسار طلا و مس قاضی ولی در غرب شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی واقع شده استاین محدوده با مساحت حدود 33/6 کیلومترمربع در برگه یکصدهزار هشترود (سراسکند) واقع شده به روستاهای قاضی ولی، داش بلاغ و آغورین محدود می شود.

زمین شناسی محدوده شامل واحدهای ولکانیک و پیروکلاستیک ائوسن نظیر آندزیت، لاتیت، توف برش، توف ماسه ای، بازالت و واحدهای الیگوسن نظیر ریولیت و ریوداسیت و نیز  واحدهای رسوبی پلیوسن و در نهایت آبرفت های کواترنری می باشد. در گستره این محدوده تعداد 41 نمونه رسوب آبراهه با الک 80 مش و 15 نمونه کانی سنگین با الک 20 مش برداشت شده است که به روش ICP نشری برای 36 عنصر آنالیز شده اند.

نمایی از کانسنگ معدن

 

برنامه های پیش رو

برنامه اکتشاف از مرحله مقدماتی و تکمیلی طبق برنامه ارائه شده به صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی در دو محدوده آغاز شده است و در بازه زمانی دو ساله تکمیل خواهد شد.