Skip to main content

شرکت توسعه معادن صدر جهان

مزایده فروش 15000 تن کانسنگ مس معدن اردستان(نوبت سوم)

منتشر شده در : 10 خرداد 1402
مزایده فروش 15000 تن کانسنگ مس معدن اردستان(نوبت سوم)

مزایده فروش 15000 تن کانسنگ مس معدن اردستان(نوبت سوم)

شماره 01/ 1402 

شرکت توسعه معادن صدر جهان (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار 15000 تن کانسنگ مس موجود در محل معدن اردستان واقع در استان اصفهان را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند. بدینوسیله از شرکت ها و اشخاص دارای صلاحیت و سوابق مرتبط دعوت به عمل می آید پس از دریافت اطلاعات تکمیلی و اسناد مزایده از طریق وب سایت شرکت به آدرس www.sjmdco.com یا تماس با شماره تلفن 8- 02188365895 داخلی 211 و 138 حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16:30) روز شنبه مورخ 1402/03/20 نسبت به تحویل مدارک و اسناد مورد نیاز به دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای هادی حسینی) (09121439886) ، جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند. ضمنا شرکت توسعه معادن صدرجهان در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آن که نیاز به ذکر دلیل باشد،  مختار خواهد بود و به پیشنهادهای مشروط، مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در اسناد مزایده مغایرت داشته باشد و یا بعد از مدت تعیین شده به شرکت برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.