دکتر جواد فرشباف ماهریان

رییس هیئت مدیره

شماره تماس: 88372733-021

ایمیل:info@sjmdco.ir

مهندس مهدی ثقفی

نایب رییس هیئت مدیره

شماره تماس: 88372733-021

ایمیل:info@sjmdco.ir

مهندس علی یزدانی ورزنه

عضو هیئت مدیره

شماره تماس: 88372733-021

ایمیل: info@sjmdco.ir