مزایده 15000 تن کانسنگ مس معدن

جنوب هندوآباد اردستان

 

مزایده کانسنگ مس هندوآباد اردستان