Skip to main content

شرکت توسعه معادن صدر جهان

شرکت های زیر مجموعه

شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صـدر جهان

شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صـدر جهان از شرکت های زیر مجموعه شرکت توسعه معادن صدر جهان است.

کنسرسیوم معدنی دانا

کنسرسیوم معدنی دانا در تاریخ 1400/07/17 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.