معدن مس جنوب هندوآباد اردستان – اصفهان

Projects

معدن مس هندوآباد اردستان در 12 کیلومتری جنوب شهر اردستان واقع شده استاین معدن در نزدیکی جاده اصلی اردستان به نائین و به فاصله 3 کیلومتری آن قرار دارد. پروانه اكتشاف محدوده مس جنوب هندوآباد اردستان در نقشه 1:250000 كاشان و با توجه به تأييد طرح توجيهي اكتشاف صادر گرديده است.

در معدن مس جنوب هندوآباد اردستان مطابق با طرح اکتشاف فعالیت های اکتشافی مقدماتی و تفضیلی صورت گرفته و پیرو آن گواهی کشف و پروانه بهره برداری به نام شرکت توسعه معادن صدر جهان صادر شده است.

 

تصویر Google Earth از موقعیت معدن جنوب هندوآباد اردستان

پتانسیل کانی سازی محدوده

مورفولوژی محدوده معدن کوهستانی کم ارتفاع بوده و عمده ذخیره معدن در بخش های دامنه ای و نواحی کم ارتفاع واقع شده است. این منطقه از نظر سنگ شناسی شامل بازالت، آندزیت، داسیت و توف است و اپیدوتی شدن و رگه های کوارتزی در بخش مرکزی آن مشاهده می‌شود. در این منطقه آندزیت های کالکوآلکالن از فراوانی بیشتری برخوردار است. البته سنگ درونگیر ماده معدنی بیشتر بازالت، آندزیت و توف است. در بخش مرکزی محدوده شواهد یک زون کانی سازی و ذخیره موجود در آندزیت ها به شکل رگه ای قائم و دایک مانند وجود داشت که در دو طرف دگرسانی و رگه های کلسیتی و کوارتزی ایجاد شده اند.

محدوده اردستان شامل دو بخش کانی سازی می باشد. در محدوده شماره 1 رگه های اکسیدی مس مورد اکتشاف قرار گرفته و ذخیره مستند در پروانه بهره برداری در این بخش از محدوده واقع شده است. علاوه بر این محدوده شماره دو در برگیرنده یک رگه (زون) سیلیسی با ضخامت ظاهری تا 40 متر می باشد که داده های سطحی نشانگر کانی سازی مس در این بخش از محدوده می باشد. برنامه های اکتشاف آتی شرکت متمرکز بر این بخش از محدوده است.

ماده‌ی معدنی در مغزه‌های حفاری اکتشافی

 

برنامه های پیش رو

  • تکمیل اکتشاف بر روی رگه محدوده شماره 2
  • طراحی استخراج محدوده شماره 1
  • احداث پایلوت فرآوری بر پایه نتایج حاصل از مطالعات