دکتر جواد فرشباف ماهریان

  • نائب رئیس هیات مدیره
  • نماینده موسسه توسعه همیاری سپهر

مهندس مهدی ثقفی

  • مدیر عامل و عضو هیات مدیره
  • نماینده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی