مزایده و مناقصه توسعه معادن صدرجهان

مزایده عمومی کنسانتره مس

انتشار: 1398/07/10

شرکت توسعه معادن صدر جهان در نظر دارد 516 تن کنسانتره مس با عیار پایه 18/78% را بصورت فله، از طریق برگزاری مزایده عمومی بصورت تحویل در محل دپو، واقع در استان خراسان رضوی به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/07/13 لغایت 98/07/17 از ساعت 9 الی 15 به آدرس شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان درختی، خیابان بهارستان، پ 15، مراجعه و اسناد آنرا دریافت نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

  1. سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 1,297,790,738ریال می باشد.
  2. شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد.
  3. تاریخ بازدید از روز شنبه مورخ 98/07/20 لغایت 98/07/24 می باشد.
  4. تاریخ تحویل پاکات روز شنبه 98/08/04 می باشد.
  5. تاریخ بازگشایی پاکات الف (تضمین مزایده) و تحویل مدارک حقوقی مزایده گران نظیر روزنامه رسمی، روز چهارشنبه مورخ 98/08/08 می باشد.
  6. تاریخ بازگشایی پاکات مالی روز دوشنبه مورخ 98/08/13 می باشد.
  7. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

.

دریافت شرایط مزایده از لینک زیر:

دریافت فایل