سرمایه گذاری خوارزمی

کارگزاری آینده نگر خوارزمی

داده پردازی خوارزمی

توسعه برق و انرژی سپهر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

آتی نگر سپهر ایرانیان

توسعه مدیریت سرمایه گذاری خوارزمی

تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه

سینا دارو

تجارت گستران خوارزمی

توسعه ساختمان خوارزمی

نفت، گاز و پتروشیمی زیما

کارند صدر جهان