اهم اهداف و دستاوردهای بلند مدت شرکت توسعه معادن صدر جهان :

اهم اهداف و دستاوردهای بلند مدت شرکت توسعه معادن صدر جهان :

1. تعیین وضع موجود نیروی انسانی در سازمان

2. مطالعه و بررسی اهداف آتی سازمان

3. نیاز سنجی نیروی انسانی

4. تعیین سیاست‌های پرسنلی سازمان بر اساس پتانسیل‌های محیط و موقعیت رقبا